zaloguj
szukaj
Regulamin konkursu "MÓJ BULODROM"
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs będzie prowadzony pod nazwą "Mój Bulodrom".
 1. Organizatorami konkursu są: miesięcznik "ŁADNY DOM" i Spółka aereco wentylacja.
 2. Konkurs zostanie ogłoszony w numerze 09/2009 miesięcznika ŁADNY DOM i na stronie Internetowej www.bulodrom.pl w dniu 15 sierpnia 2009 r.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

ZASADY KONKURSU
 1. Zadaniem uczestnika konkursu jest:
  1. wykonanie zdjęć miejsca, w którym gra w bule (petanque),
  2. opisanie krótkiej historii związanej z grą w bule (petanque),
  3. przesłanie zdjęć i opisów drogą elektroniczną na adres: [email protected] do dnia 21 września 2009 r.,
  4. podanie imienia i nazwiska oraz adresu zwrotnego email i telefonu.
 2. Laureatami konkursu zostaną wybrane przez komisję osoby, których prace uznane zostaną za najciekawsze.
 3. Komisja wyłoni 5 laureatów (dwa pierwsze miejsca, trzy drugie miejsca). Komisja ma prawo przyznać wyróżnienia w nieograniczonej liczbie.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi w numerze 11/2009 miesięcznika ŁADNY DOM oraz w dniu 15 października 2009 r. na stronie www.bulodrom.pl

NAGRODY
 1. Nagrodami w konkursie są:
  1. za pierwsze miejsca: odtwarzacz przenośny Sony DVD-DVP-FX 730 oraz zestaw do gry w bule,
  2. za drugie miejsce: aparat cyfrowy Sony DSC-W230 oraz zestaw do gry w bule (petanque),
  3. za wyróżnienie: T-shirt.
 2. Laureatom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody lub zastrzeżenia szczególnych jej właściwości.
 3. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych laureaci konkursu są objęci zwolnieniem od podatku z tytułu wygranej w konkursie.
 4. Laureaci zostaną powiadomieni drogą email, a nagrody przesłane pocztą kurierską.

KOMISJA KONKURSOWA
 1. Prawidłowość przebiegu konkursu stwierdzi komisja składająca się z dwóch przedstawicieli Redakcji miesięcznika ŁADNY DOM oraz dwóch osób powołanych przez aereco wentylacja.
 2. Komisja sprawdzi prawidłowość zgłoszenia, dokona wyboru laureatów w dniu 21 września 2009 oraz sporządzi protokół z wykazem osób, którym zostały przyznane nagrody.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Ogłoszenie wyników nastąpi w numerze 11/2009 miesięcznika ŁADNY DOM oraz w dniu 15 października 2009 r. na stronie www.bulodrom.pl


AKCEPTACJA REGULAMINU
Zgłoszenia uczestnika konkursu poprzez wysłanie historyjki i zdjęć na adres [email protected] oznacza akceptację przez niego warunków regulaminu.

REKLAMACJE
 1. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko w formie pisemnej - drogą elektroniczną na adres [email protected]
 2. Reklamacje rozpatruje komisja konkursowa.
 3. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego komisja powiadamia niezwłocznie zainteresowanego uczestnika konkursu.