zaloguj
szukaj
Regulamin konkursu "WIEM GDZIE GRAM!"
 1. Organizatorem i koordynatorem Konkursu pod nazwą "Wiem gdzie gram!" jest Spółka aereco wentylacja z siedzibą przy ul. Bema 60a, 01-225 Warszawa, zwana dalej "Organizatorem Konkursu". aereco przeprowadzi konkurs na poprzez stronę internetową www.bulodrom.pl.
 2. Konkurs skierowany jest do każdej pełnoletniej osoby fizycznej. Każda osoba, która zechce wziąć udział w konkursie powinna:
  1. zalogować się na stronie www.bulodrom.pl;
  2. przesłać poprzez umieszczony formularz opis bulodromu wraz ze zdjęciami, który zgłosić do listy prezentowanych bulodromów na stronie www.bulodrom.pl;
 3. Każdy uczestnik, aby wziąć udział w konkursie i być dopuszczonym do finału musi się zalogować, zamieścić opis i zdjęcia bulodromu. Musi także podać dane osobowych imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres internetowy uczestnika loterii i ew. telefon oraz wyrazić zgodę na podanie danych osobowych w przypadku wygranej.
 4. Zgłoszenia przyjmowane będą od 10 sierpnia 2009 do 15 października 2009 do godz. 24:00.
 5. Każdy w uczestników może umieścić więcej aniżeli jeden poprawnie i kompletnie wypełniony formularz zgłoszenia bulodromu.
 6. Specjalnie powołana przez Organizatora Komisja konkursowa wyłoni uczestników finału konkursu w drodze losowania. Komisja konkursowa składa się 3 członków powoływanych przez Organizatora konkursu.
 7. Finał konkursu odbędzie się będzie w dniu 19 października 2009 r.
 8. Zgłoszenia, które nie spełnią wymogów określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności w pkt.3 zostaną uznane za nieważne i tym samym nie wezmą udziału w finale konkursu.
 9. Komisja dokonując przyznania nagród weźmie pod uwagę kryterium poprawności wypełnionego formularza zgłoszeniowego bulodromu.
 10. Nagrody w Konkursie:
  Każdy uczestnik konkursu, który dokona prawidłowego zgłoszenia otrzymuje T-shirt.
  Wśród wszystkich uczestników konkursu, którzy dokonają prawidłowego zgłoszenia wylosowane zostaną cztery nagrody specjalne:
  1. dwa odtwarzacze DVD DVP-FX730 marki SONY
  2. dwa aparaty cyfrowe marki Sony DSC-W230
  Nagrody nie są wymienialne na ekwiwalent pieniężny. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych laureaci konkursu są objęci zwolnieniem od podatku z tytułu wygranej w konkursie.
 11. Nagrody przekazane będą zwycięzcom konkursu po ogłoszeniu wyników na stronie www.bulodrom.pl. Laureaci nagród specjalnych zostaną powiadomieni drogą email, a nagrody przesłane poczta kurierską na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 12. Dokonanie zgłoszenia uczestnika konkursu poprzez wypełnienie formularza oznacza akceptację przez niego warunków regulaminu.
 13. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko w formie pisemnej - drogą elektroniczną na adres [email protected]. Reklamacje rozpatruje komisja konkursowa. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego komisja powiadamia niezwłocznie zainteresowanego uczestnika konkursu.